ข่าวและประกาศ

 
 
Administrator
แบบฟอร์มเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนา e-Courseware
by อรรคเดช โสสองชั้น - Friday, 12 January 2018, 11:38 AM
 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนา e-Courseware ในการดำเนินกิจกรรมการจัดรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใต้โครงการระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอได้มากกว่า 1 รายวิชา) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และขอความกรุณาส่งคืนแบบเสนอรายวิชาที่ฝ่ายเลขานุการ คุณธิดารัตน์ รายพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 4979  หมายเลขโทรสาร 4974  อีเมล์ tida@sut.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://ceit.sut.ac.th/files/e-Courseware-2561.docx