รายละเอียดโครงการThai-MOOC

                                           

               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai-MOOC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนสามารถศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แบบไม่มีเงื่อนไข ภายใต้การประสานงานและงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

               จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สนใจร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอนบนระบบการศึกษาแบบเปิด THAI MOOC เสนอชื่อเพื่อขอรับทุนในการผลิตสื่อการศึกษา โดยเป็นรายวิชาขนาดเล็ก (๕ – ๑๐ ชั่วโมง หรือรายวิชา ๑ – ๓ หน่วยกิต ๔ – ๕ ชั่วโมง) และเป็นรายวิชาทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

-          วิชาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟแวร์ การจัดการเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย

-          วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ ๒๑

-          วิชาการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ

-          วิชาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

-          วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจในไทยสำหรับชาวอาเซียนหรือส่งเสริมประชาชนชาวไทยประกอบธุรกิจในอาเซียน

          คณาจารย์ผู้สนใจรับทุนฯ จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครขอรับทุนฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://goo.gl/p5zGDJ และส่งกลับมาที่ นายพงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ e-Mail : pongsak@sut.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการดังนี้

             กรอบระยะเวลาดำเนินการ

                       ๑๕ ก.พ. ๕๙ วันสุดท้ายของการรับสมัครรายวิชาโดยสถาบันแม่ข่ายฯ

                       ๒๐ ก.พ. ๕๙ คัดเลือกรายวิชาเสนอโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

                       ๒๙ ก.พ. ๕๙ คณะกรรมการบริหารโครงการ Thai MOOC พิจารณาคัดเลือกรายวิชา

                       ภายใน มี.ค. ๕๙ ทำข้อตกลงรับทุน

                       ภายใน ธ.ค. ๕๙ พัฒนารายวิชา MOOC และจัดการเรียนการสอน ๑ ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นาย พงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ

ผู้ประสานงาน Thai MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง:

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์: ๐-๔๔๒๒-๔๙๙๒  e-Mail: pongsak@sut.ac.th

Last modified: อังคาร, 9 กุมภาพันธ์ 2016, 3:47 PM