114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ)

การออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลสถิติเบื้องต้นการใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย