114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน (ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์)

เป็นรายวิชาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และผลของสภาวะโภชนนาการของบุคคลกับการป้องกันโรคและสุขภาพ
ผศ. ดร.รัชฎาพรอุ่นศิวิไลย์: ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ)

การออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลสถิติเบื้องต้นการใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย