601202 ระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2

มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุพยาธิกำเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง

ตระหนักถึงควมสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ เพศ วัย เชื้อชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอละสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง