618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน (อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผศ. พรพรรณ วัชรวิทูร อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์) 3/ 2559

แนวคิด ความเป็นมา และขอบเขตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมและป้องกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หน่วยงาน  องค์กร  มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

618352 Industrail safety technology (อ.พรพรรณ วัชรวิทูร)

ศึกษาถึงมาตรการและวิธีการทางวิศวกรรมในการควบคุมสภาพการทำงานเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องมือกลไฟฟ้าหม้อไอน้ำการก่อสร้างและงานเชื่อมงานตัดให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

618355 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Control) 3/ 2559 อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา: อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล

ศึกษาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย  สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย  เทคนิคและวิธีที่ใช้ในการควบคุมป้องกันอัคคีภัย  การเลือกใช้อุปกรณ์ในการควบคุมอัคคีภัย  การคำนวณออกแบบระบบน้ำเพื่อควบคุมอัคคีภัย  การควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการประเภทต่างๆ  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนฉุกเฉิน  และการฝึกปฏิบัติการควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย

618412 การยศาสตร์ และ จิตวิทยาในการทำงาน (Ergonomics and Work Psychology) ภาค 1/2559 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

      ศึกษาการจัดสภาพการทำงาน วิธีทำงาน และสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักรในสภาพการทำงานในโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานประกอบการอื่นๆ ศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการทำงาน วิธีสังเกตสภาวะทางจิต การประเมินปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาถึงวิธีการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้มีเจตคติที่ดีต่องานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

618498 ความปลอดภัยด้านสารเคมี (CHEMICAL SAFETY)

คำจำกัดความ ความหมายของสารเคมี ตัวอย่างอันตรายจากสารเคมี อุบัติภัยจากสารเคมีในอดีต  คุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารเคมี ทางกายภาพ คุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมายสารเคมีของประเทศไทย และข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีระหว่างประเทศ ระบบการแบ่งประเภทสารเคมีที่เป็นระบบสากล GHS ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย การจัดเก็บวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ การป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี