423101 Computer Programming (ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์)

คำอธิบายรายวิชา

จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยทางด้านการเรียนการสอน ในรายวิชา Computer Programming นั้น พบว่ารายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ยากแก่การเรียนและการสอนมาก (โดยเฉพาะกับการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษามาก) สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า เนื้อหาในรายวิชานี้มีลักษณะเป็นแบบ abstract ซึ่งยากแก่การเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมนั้น ๆ ว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งทำงานอย่างไร? มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

ในส่วนตัวของผมแล้ว... ผมคิดว่าการเรียนวิชา computer programming ไม่ว่าภาษาที่ใช้จะเป็น Fortran, PASCAL หรือ C ก็แล้วแต่ มันมีทั้งยากและง่ายครับ จะว่ายากก็ยากมาก จะว่าง่ายก็ง่ายเช่นกันครับ สาเหตุที่ว่ายากนั้นส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นเพราะผู้เรียนไม่สามารถที่จะจิตนาการหรือวาดมโนภาพขึ้นมาได้ ว่าส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมนั้น กำลังทำงานกันอย่างไร เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ส่วนที่ว่าง่ายนั้น จะมาจากผู้เรียนที่พยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับขั้นตอนการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม ซึ่งได้มาโดยการฝึกหัด ทดลอง ดัดแปลง และแก้ไขโปรแกรมนั่นเอง

ดังนั้นการเรียนการสอนในรายวิชา 423101 Computer Programming นี้ ได้เพิ่มเติมเครื่องมือที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation Tool) ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละบทเอาไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพการทำงานของโปรแกรมภายในกล่องเหล็กสี่เหลี่ยม โดยผู้เรียนสามารถเลือกดูในเรื่องหรือส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมเหล่านั้นได้ ซึ่งหวังว่าเครื่องมือนี้คงจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการณ์ทำงานของส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

523231 Data Structures and Algorithms (2/2561) อ. สุภาพร บุญฤทธิ์

Algorithms: Basic algorithm analysis, algorithm complexity, time complexity, sorting and searching algorithms.

Data Structures: link list, queue, stack, graph and tree, binary tree, B-tree and heap, algorithmic strategies.

523275 Computer Mathematics (อ. สุภาพร บุญฤทธิ์) Final Part 1/2561

ใช้ Moodle เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนผ่าน web ประกาศข่าวสาร กิจกรรม สร้างสภาพแวดล้อมรายวิชา เพิ่มแหล่งข้อมูล และส่งงาน

523301 (Computer Statistics) อ. สุภาพร และ ผศ.ดร. ปรเมศวร์ 1/2561

พื้นฐานความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข กฎของเบย์ ตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบดิสครีต (ไม่ต่อเนื่อง) การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องการถดถอยสหสัมพันธ์ การคาดหมาย กระบวนการสโทแศสติก การทดสอบสมมุติฐาน