รายวิชาสัมมนา 2 เป็นรายวิชาในการประมวลบทความทางวิชาการในประเด็นหัวข้อทางเทคโนโลยีอาหารใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และ จัดทำเป็นบทความวิชาการและนำเสนอในรูปแบบของสัมมนา