ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom)

e-Classroom 2/2016

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 2/2559

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

e-Classroom 3/2016

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 3/2559

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM)

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM) ปีการศึกษาที่ 1/2559

ประกอบด้วย VDO จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM)

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM)

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ภาคการศึกษาที่ 3/2557

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM)

ภาคการศึกษาที่ 3/2557

ภาคการศึกษาที่ 3/2558

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (E-CLASSROOM)

ภาคการศึกษาที่ 3/2558