ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับของที่ระลึก จำนวน 250 รางวัล

รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ หลักสูตร การใช้งานระบบ SUT e-Learning สำหรับผู้เรียน

点击e-Learning-gift.pdf链接查看此文件