ข้าม ข่าวและประกาศ

    ข่าวและประกาศ

    Administrator
    ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
    โดย อรรคเดช โสสองชั้น - จันทร์, 17 กันยายน 2018, 9:58AM
     

     
    Administrator
    เปิดให้บริการระบบ SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
    โดย อรรคเดช โสสองชั้น - จันทร์, 6 สิงหาคม 2018, 2:55PM
     

    SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
    http://elearning2.sut.ac.th


    Login เข้าระบบใหม่ด้วย Username และ Password เดิม
     ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาใหม่ได้ที่ระบบใหม่เท่านั้น
     ระบบเดิมยังคงเปิดให้บริการและจัดการรายวิชาได้ตามปกติ

     

     

    ข้าม ประเภทของรายวิชา